Podcast

Lyssna gärna på det senaste avsnittet av AiFs podcast!

Wallanders Käpphästar #5 Reformeringen av Arbetsförmedlingen

”I detta avsnitt pratar vi om reformeringen av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitik. Avsnittet är en fördjupning av en ETC-artikel där Mathias Wallander intervjuades i egenskap av tillförordnad ordförande i AiF, om Arbetsförmedlingen är värd att försvara. Artikeln kommer sig av regeringsöverenskommelsen/73-punktprogrammet/januariöverenskommelsen och konsekvenserna för arbetsmarknadspolitiken i Sverige.”

https://castbox.fm/episode/Wallanders-K%C3%A4pph%C3%A4star-5-Reformeringen-av-Arbetsf%C3%B6rmedlingen-id1259698-id155672693?country=se&fbclid=IwAR3cwMHRzpd9L0cA69trkwbaoOQKVwQZdrOCA9YZPCTR33kdmx7jPU7Kix4

https://castbox.fm/episode/Wallanders-K%C3%A4pph%C3%A4star-5-Reformeringen-av-Arbetsf%C3%B6rmedlingen-id1259698-id155672693?country=se&fbclid=IwAR3cwMHRzpd9L0cA69trkwbaoOQKVwQZdrOCA9YZPCTR33kdmx7jPU7Kix4

AiF i media

Image

I väntan på att en artikel med intervju skulle publiceras missade vi helt när det gjordes, den 7 april. (Vi har fått texten kopierad då det är en låst artikel.)

Är Arbetsförmedlingen värd att försvara?

Just nu debatteras en förestående privatisering av delar av Arbetsförmedlingens uppgifter. Kritiker av myndigheten och arbetsmarknadspolitikens inriktning ställs inför frågan – är Arbetsförmedlingen värd att försvara? Och hur skulle ett positivt alternativ kunna se ut? ETC pratar med myndighetens kritiker.

Allt sedan uppgörelsen mellan S, MP, C och L har en debatt rasat om en eventuell privatisering av Arbetsförmedlingen (AF).

Vänstern, allt från den klassiska socialdemokratin till revolutionärer av olika kulörer, har i stort sett alltid bekämpat privatiseringar. 2011 hävdade till och med en omstridd rapport från näringslivets eget Studieförbund, Näringsliv och Samhälle, att privatiseringar och avregleringar inte ökat effektiviteten i tidigare offentliga verksamheter.

Men: tidigare privatiseringsstrider har nästan alltid handlat om saker som i sig är samhällsnyttiga och uppenbart värda att bevara i så gott skick som möjligt: sjukhus, skolor, järnvägar eller elnät. Man kan kritisera hur verksamheterna varit organiserade redan innan privatiseringen – kräva mer inflytande för de anställda till exempel – men få ifrågasätter deras existensberättigande.

Arbetsförmedlingen brukar å andra sidan, tillsammans med Försäkringskassan, komma i den absoluta bottengyttjan när man mäter svenska folkets nöjdhet och förtroende för myndigheter. För något årtionde sedan saboterade anarkistiska “Osynliga Partiet” AF-kontor och parodier som “Arbetsförnedringen” skapades. Kritiker av myndigheten och arbetsmarknadspolitikens inriktning ställs inför frågan – är AF värt att försvara? Kan det bli värre med privatisering? Och hur skulle ett positivt alternativ kunna se ut?

– AF har misslyckats totalt med sitt officiella uppdrag. Även myndighetens egna siffror visar att den inte uppnår något som står i proportion till de miljarder i anslag den får, säger Henrik Lund från organisationen Sveriges Anställningslösas Landsorganisation (SALO) i Linköping.

I SCB:s arbetskraftsundersökning uppger bara 13 procent att de fått jobbet via AF och det inkluderar de som själva hittat det på Platsbanken. Siffran har aldrig varit högre än 15 procent under de senaste 6 åren. Inte mer än 1,4 procent har fått jobb tack vare aktiv hjälp från AF:s anställda, enligt en undersökning gjord av webbtidningen Arbetsmarknad, eller 2,5 jobb per förmedlare under ett helt år.

– Hela konstruktionen med att samma myndighet håller morot och piska är hopplös. Arbetsförmedlarna ska å ena sidan coacha, inspirera och uppmuntra, å den andra sidan utöva byråkratisk kontroll. Det blir en olöslig konflikt, säger Henrik Lund. Han tror dock inte att en privatisering skulle göra något bättre.
– Vi har haft stora fiaskon i privatiserade verksamheter som jobbcoacherna.

På Malmöbaserade organisationen Anställningslösa i Förening tror ordföranden Mathias Wallander inte heller att en privatisering skulle leda till något positivt. 
– Med privata, vinstdrivna aktörer sorteras människor automatiskt efter lönsamhet, vilket också går emot ett mål att hjälpa alla, menar han.

Australien hålls ofta fram som ett föregångsexempel av de mest liberala arbetsmarknadsdebattörerna eftersom landet privatiserat i stort sett all arbetsförmedling. 2016 menade svenska arbetsmarknadsministern själv efter ett studiebesök att deras modell “inte är något för Sverige” – en slutsats som socialdemokraterna idag inte längre verkar tro på. Mikael Nyberg citerar i Aftonbladet bland annat småföretagarrepresentanter som beskriver det australiensiska systemet som en röra utan samordning och genomsyrat av fusk. Men om privatisering inte är lösningen – vad är det då? Om det behövs en Arbetsförmedling, hur skulle den kunna se ut?

– AF:s uppgift borde omformuleras som en samhällsservice som staten erbjuder den arbetslöse. Jag tror trots allt att det finns ett behov av en myndighet som kan ge råd och stöd och vägleda den enskilde om hur regler och annat fungerar. För att detta ska fungera måste myndigheten då separeras helt från den eventuella kontroll samhället fortfarande tycker man behöver utöva, det borde i så fall en annan myndighet ha hand om. Annars går det aldrig att bygga upp ett förtroende, säger Mathias Wallander.

AF borde se tillbaka på hur myndigheten fungerade förra århundradet, menar han.
– Många arbetslösa har inget eller svagt nätverk. Där skulle AF kunna fylla en funktion med kontakter. Men de kunskaperna som man en gång hade, kännedomen om det lokala näringslivet och arbetsmarknaden, har arbetsförmedlarna nästan helt tappat senaste årtiondena på grund av allt fokus på kontroll. Det är ingen arbetsförmedlare som har tid med företagsbesök idag.

Henrik Lund ser däremot inget egentligt behov av Arbetsförmedlingen i framtiden, inte ens i reformerat skick.
– En myndighet som AF förutsätts lösa problem som den saknar redskap att lösa – och som myndigheten sedan i sin tur tror att de enskilda arbetslösa ska kunna lösa. Problemet ligger i hela det ekonomiska systemets funktionssätt. Arbetslöshet är oundvikligt i ett samhälle baserat på ränta och tillväxt. Vi måste bryta med arbetssamhället, införa basinkomst och låta människors naturliga kreativitet och vilja att engagera sig få utlopp. Då kommer så mycket förändras att det är meningslöst att planera kring sådana detaljer som om vi behöver en motsvarighet till arbetsförmedlingen.

Jon Weman

Fakta: privatiserad arbetsförmedling
Enligt uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna ska AF:s uppgifter att matcha arbetssökande med jobb liksom utbildningar och vägledning tas över av privata aktörer, som de arbetssökande ska kunna välja mellan. AF kommer bara behålla sin kontrollfunktion. Undantag görs för AF:s verksamhet för funktionshindrade.

https://www.etc.se/…/ar-arbetsformedlingen-vard-att-forsvar…

Arrangemang och event

Image

Du kanske undrar vad AiF sysslar med just nu? Det kommer inte så mycket information och det är inte så många möten. Därför får du här en genomgång i vad AiF är inblandad i för tillfället, utöver ordinarie medlemsmöten som vi för närvarande har lite mer sällan.

Antirasistisk Feministisk Första Maj
Den 1 maj är AiF medarrangörer till ett evenemang där vi deltar för att prata om AiF och prekariatet.
https://www.facebook.com/1amajArF/

Välfärd Frihet Basinkomst
Den 16 maj arrangerar AiF, tillsammans med Basinkomst Malmö, ett evenemang om välfärd där Andreas Bergh och Tapio Salonen kommer att diskutera välfärd och basinkomst.
https://www.facebook.com/events/2075884462461215/

Intervju om Arbetsförmedlingen
Vi inväntar att en intervju om AiFs tankar gällande Arbetsförmedlingen till följd av regeringsöverenskommelsen (förhoppningsvis) ska komma i tryck i ETC.
https://www.etc.se/

Wallanders Käpphästar
Under 2018 släpptes fyra avsnitt av podcasten Wallanders Käpphästar. Någonstans vid månadsskiftet april/maj kommer årets första avsnitt och den kommer att handla om Arbetsförmedlingen. Där kommer vi att fördjupa oss i det som framkommer i ETC-intervjun (se ovan).
https://castbox.fm/…/Anst%C3%A4llningsl%C3%B6sa-i-F%C3%B6re…

Malmöandan
AiF är en del av Malmöandan, en överenskommelse som handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad som antogs den 14 juni 2017 i kommunfullmäktige och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan. Till följd av detta deltar nu AiF i det som kallas för samhällsutmaning ”Nya vägar till jobb och aktivitet” där vi förhoppningsvis kan bidra både med en konstruktiv som kritisk röst.
http://www.malmoandan.se/…/nya-v%C3%A4gar-till-arbete-och-a…

Brukarinflytande
AiF är en av flera föreningar som har kontaktat, och har haft ett inledande möte med ansvarigt kommunalråd för, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö för att få till stånd en samverkan med förvaltningen från ett brukarperspektiv. För AiFs del handlar det sannolikt i första hand att kunna vara med och påverka vad Malmö stad gör i arbetsmarknadsfrågor.
https://malmo.se/…/Arbetsmarknads–och-socialforvaltningen.…

Omvärldsanalys
Vi är nu i planeringsstadiet av att arrangera en kurs i hur man gör en omvärldsanalys. Sedan ska kursen följas upp med ett genomförande av en omvärldsanalys för AiFs verksamhet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omv%C3%A4rldsanalys

EAPN
Som tidigare har vi ett par representanter som är aktiva i EAPN i Skåne för AiFs del. En av dessa sitter också i EAPN Sveriges styrelse och har dessutom uppdrag även för EAPN centralt. EAPN jobbar gentemot EU i frågor om social och ekonomisk utsatthet.
https://www.eapn.eu/

Bli medlem
Så vad väntar du på? Bli medlem du också, var med och påverka!
http://aif-malmo.se/bli-medlem/

https://www.youtube.com/watch?v=l28k67vzmM4

Välfärd Frihet Basinkomst

Basinkomst Malmö (BI Malmö) och Anställningslösa i Förening (AiF) bjuder in till ett samtal mellan Andreas Bergh och Tapio Salonen, om välfärd och basinkomst.

När: Torsdagen den 16 maj, klockan 18.30 till 20.30.
Var: ABF Malmö, Spånehusvägen 47

Vad är välfärd? Vad ska vi med välfärd? Har den svenska välfärden blivit sämre? Varför då? Varför inte? Hur upprättar man välfärd i ett samhälle? Måste det finnas motkrav i ett välfärdssystem? Vad är basinkomst? Är basinkomst en bra idé i ett välfärdssamhälle? Varför? Varför inte? Reciprocitet har varit viktigt i Sverige, vad är det och varför det? Måste välfärdssystemet uppfattas som legitimt av medborgarna, och vad krävs för att nå dit? Frågorna är många och vi hoppas att få svar på dessa, och många fler.

I panelen:
Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi
Tapio Salonen, professor i socialt arbete

Moderatorer:
Lili Johansson, BI Malmö och AiF
David Lindh, AiF och BI Malmö

Upplägg (cirkatider):
18.00 Insläpp
Pass 1
18.30 Arrangörerna presenterar sig.
18.40 Första panelist
19.05 Andra panelist
19.30 Fika och möjlighet att prata med representanter från arrangörsorganisationerna.
Pass 2
19.45 Samtal och frågor (inklusive åhörarfrågor, i mån av tid)
20.30 Avslutning och möjlighet att prata med representanter från arrangörsorganisationerna.

BI Malmö på facebook: https://www.facebook.com/lokalgrupp/
AiF på facebook: https://www.facebook.com/aifmalmo/

Panelsamtal om välfärd

Image

Save the date!!!

Torsdagen den 16 maj kommer Basinkomst Malmö och AiF att ha ett gemensamt event på ABF i Malmö, ett panelsamtal om välfärd. Redan klara panelister är Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi, och Tapio Salonen, professor i socialt arbete. Fler tillkommer.

Boka redan nu upp datumet i kalendern så att du inte missar detta evenemang!

Workshop: Om Härskartekniker, den 27:e jan kl 13.00-16.00

Plats: Sensus studieförbund, Studentgatan 4 Malmö

Välkommen att delta på workshop om härskartekniker

VAD ÄR DET?

Hur vet du om du eller någon i din omgivning utsätts för det?
Vi går först igenom de fem klassiska härskarteknikerna och sedan de moderna.

Deltagarna kommer sitta i grupper och tillsammans hittar vi konkreta åtgärder på hur man motverkar dem.

Begränsat antal platser. 
Fika ingår!
Gratis evenemang!

Anmälan till
mariam.ismaildaoud@hotmail.se
eller
lili_vbg@yahoo.se

Varmt välkommna!?

Årsmöte

När​: Tisdag 14 februari 2017, klockan 18.00. Vi öppnar lokalen klockan 17.30, fika finns från klockan 17.45 och mötet öppnas klockan 18.00.

 

Var​: AiFs lokal, Östra Tullgatan 3. Lokalen är inte funktionsanpassad. Om du har problem med att gå i trappor och höga trösklar ber jag dig att höra av dig senast måndag 13 februari (magnus.palsson@aif-malmo.se) så att vi kan vara ute i tid och öppna upp alternativ entré.

 

Rösträtt: Medlemmar som har betalat medlemsavgift senast 2017-02-07 (en vecka innan årsmöte) har rösträtt.

 

Dagordning:

 1. Ordförande öppnar mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 9. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Styrelsen informerar.
 14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Val av…
 17. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 18. b) två ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 19. c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
 20. d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 21. e) valberedning för en tid av ett år, varav av en skall utses till ordförande.
 22. Mötesordförande avslutar mötet

Adventsfika hos AiF

Du är välkommen på eftermiddagsfika hos oss på onsdagar kl. 13:00 – 15:00 Vi bjuder på kaffe/te och kaka.
Drop in.

Välkommen!

Gällande vår lokal

Lokalen är en butikslokal mellan bostadsport nr 3 och nr 5.
Lokalen är inte funktionsanpassad. Om du har problem med att gå i trappor och höga trösklar och är osäker på dina möjligheter att kunna vara med, e-posta medlem[at]aif-malmo.se så tar vi reda på förutsättningarna tillsammans.

Klimatfrågan: Beteende, engagemang och folkrörelse

KLIMATFRÅGAN: BETEENDE, ENGAGEMANG OCH FOLKRÖRELSE

Hur förändrar vi vanor och beteenden i de breda folklagren, skapar engagemang och driver folkrörelse kring klimatfrågan? Under denna kväll försöker vi förstå vad klimatfrågan egentligen betyder för oss. Vad innebär klimatfrågan på ett existentiellt plan och hur ser vi på möjligheterna i krisen vi befinner oss mitt i?

David Lindh debattör som driver bloggen Tankegods och verksam i AiF håller ett anförande och sedan följer ett panelsamtal med inbjudna gäster som redogör för sin livsstil och sina förnyade tankesätt i förhållande till klimatfrågan.
————————————————————————————
Tid: 16.30- 18.30. Föredrag, panelsamtal och diskussion
Plats: Garaget
Datum: 2018-11-18
Arrangör: Tankegods, ABF och Anställningslösa i Förening

En fråga under kvällen är att modern teknik kan snart komma att ersätta mycket stora delar av vår arbetskraft. Vad får klimatfrågan för betydelse för människor utanför det traditionella lönearbetets sfär? Kan vi se en förändring i vad som ska förväntas när människor bidrar till samhället utifrån klimatfrågan.

Hur ser möjligheterna ut att bygga en stark folkrörelse och förändra normer på sikt och vilka hinder finns i arbetet med detta?

Det kommer bjudas på fika

VÄLKOMNA!

Eventet arrangeras av Tankegods, ABF och Anställningslösa i förening

Länk till FB eventet:

https://www.facebook.com/events/569744730124919/