Stadgar

Anställningslösa i Förening (AiF)

Stadgar, gällande från 2017-05-02

För den ideella föreningen Anställningslösa i Förening, organisationsnummer 802423-0867, med säte i Malmö kommun. Bildad 2010-12-07 som SALO Malmö. Stadgarna ändrade av årsmöte 2014-06-14. Stadgarna ändrade och namnet Anställningslösa i Förening togs av extra årsmöte 2014-07-12. Gällande stadgar ändrade efter beslut på medlemsmöte 2015-04-20 och 2015-06-13; årsmöte 2017-02-14 och medlemsmöte 2017-05-02.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Ändamål

Föreningen är:

– en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Föreningen ska:

– arbeta för en arbetsmarknadspolitik som tar tillvara de mänskliga resurserna.

– skapa möjligheter att stödja personer som råkat ut för orättvis behandling i mötet med arbetsmarknadspolitikens aktörer.

Föreningen ska verka för:

– att myndighetsutövning ska utgå från enskilda människors behov och rättigheter.

– att skapa debatt runt arbetsmarknadens villkor och förutsättningar.

– att skapa debatt runt definitionen av begreppet arbete.

2§ Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3§ Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, medlemsmöte och styrelsen.

4§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att uppdra till två eller flera personer, två i förening, att teckna föreningens firma. Styrelsen kan när som helst dra in fullmakten.

5§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår, tiden fr.o.m den 1/1 t.o.m den 31/12.

6§ Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7§ Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet: vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett; kostnaderna för ordförande och sekreterare delas lika mellan parterna.

8§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster på respektive möte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9§ Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning fattas på varandra följande årsmöten (ordinarie eller extra årsmöte) med minst 30 dagar och max 90 dagar emellan. För båda besluten fordras minst 2/3 majoritet. I kallelse skall anges att fråga om föreningens upplösning skall behandlas. Väckande av fråga om upplösning av föreningen kan göras på styrelsens initiativ, av enskild medlem vid ordinarie årsmöte eller gemensamt av minst 1/4 av medlemmarna för att behandlas vid extra årsmöte. Efter det första beslutet om upplösning ska styrelsen framlägga förslag på dels hur föreningens tillgångar skall användas till föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10§ Medlemskap

Föreningen tillämpar öppet medlemskap, vilket innebär att var och en som betalt medlemsavgift och ansluter sig till föreningens syfte och stadgar är medlem. Medlemskap gäller för kalenderår, om inget annat angivits. Medlemsavgift skall vara inkommen till föreningen senast 7 dagar före årsmöte/medlemsmöte för rösträtt vid mötet. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.

11§ Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt medlemsavgift senast på ordinarie årsmötesdag anses ha lämnat föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12§ Uteslutning m m

Medlem kan uteslutas ur föreningen på styrelsens beslut. För uteslutning fordras att medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

13§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

– har rätt till information om föreningens angelägenheter,

– skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,

– har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14§ Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgifter för innevarande kalenderår senast 7 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17§ Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Valbar till revisor är myndig person. Anställd i föreningen får inte inneha post som revisor.

20§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Ordförande öppnar mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

6. Fråga om mötets behöriga utlysande.

7. Fastställande av dagordning.

8. Behandling av styrelsens årsberättelse inklusive resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

20§ Ärenden vid årsmötet (forts.)

12. Fastställande av medlemsavgifter.

13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-, räkenskapsåret.

14. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) två ledamöter i styrelsen för en tid av två år; c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) valberedning för en tid av ett år, varav av en skall utses till ordförande. På förslag av valberedningen får årsmötet utse annat antal ledamöter på punkt b – d.

15. Mötesordförande avslutar mötet

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

21§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorn eller minst 40% av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Sådan begäran tillställs styrelse och revisor. När styrelsen mottagit stadgeenlig begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till dagordning anslås i föreningslokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte övergår styrelsens skyldighet i första hand till revisorn, i andra hand till dem som gjort framställningen enligt ovan.

VALBEREDNINGEN

22§ Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och ledamot/ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ledamot så bestämmer. Valberedningen skall senast den 30 november tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid närmast kommande årsmöte, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag. Valberedningens förslag skall ingå bland årsmöteshandlingarna.

REVISORER

23§ Revision

Revisorn skall fortlöpande granska föreningens verksamhet. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn bör inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

24§ Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter eller det antal som beslutats av årsmötet på valberedningens förslag enligt §20, pkt 14. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25§ Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att – tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, – verkställa av årsmötet fattade beslut, – planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, – utöva föreningens arbetsgivaransvar, – ansvara för och förvalta föreningens medel, – tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §, och – förbereda årsmöte.

26§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder minst tre gånger årligen. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst tre ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst tre ledamöter är närvarande. Beslut tas med enkel majoritet bland deltagande ledamöter, dock med minst tre ledamöter eniga om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. Möten och beslut får ske per capsulam via brev, e-post eller telefon. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande fysiska sammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall innehålla datum, deltagare, frånvarande ledamöter som inte anmält förhinder. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27§ Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.