Verksamhetsplan

2021

Organisation och styrelsearbete

Styrelsen ska sammanträda så ofta som den finner nödvändigt, t.ex. inför årsmötet och vid behandling av eventuella personärenden och personalfrågor. Som regel kommer föreningens möten vara öppna för medlemmarna, därmed kommer dessa möten snarare vara regelrätta medlemsmöten.

Styrelsen ansvarar för löpande ekonomi, administration, eventuellt arbetsgivaransvar samt att planera, leda och fördela arbetet inom föreningens verksamhet.

Styrelsen anser att det är viktigt att det finns en valberedning, och kommer att arbeta för att en sådan kommer på plats.

Styrelsen håller medlemmarna uppdaterade via möten, e-post, hemsida och sociala medier.

Styrelsen har som ambition att engagera medlemmarna för AiFs frågor, samt att uppmuntra så mycket initiativ och spridning av ansvar som möjligt. I styrelsen finns även ambitionen att ha arbetsgrupper, som rapporterar till styrelsen, grundade i engagemang och frågeområden.

Ambitioner för utåtriktad verksamhet

Erfarenheter från ”corona-året” 2020, och de fortsatta förutsättningarna, gör att, eller tvingar, föreningen att bli allt mer digital. Detta gör att medlemsmöten, evenemang och annan interaktiv och/eller publik verksamhet kommer att ske i alla fall delvis digitalt. Detta är både ett problem och en möjlighet. Föreningen ligger efter i digital kompetens och söker nu aktivt efter att få in denna kompetens, personer som har kompetensen som kan tänka sig bli medlemmar, volontärer eller på annat sätt. Kompetensbristen är ett problem. Men möjligheten är att föreningen, om vi lyckas ställa om och bli mer digitala, kan nå ut till en större publik med våra frågor och kanske engagera människor på andra platser i landet att bli aktiva i frågor, bli medlemmar i AiF eller rent av starta lokala ”AiFs”.

Målsättningen för verksamhetsåret är att arrangera möten varannan månad under vårrespektive höstsäsong. Ambitionen är därtill att ett möte per säsong görs till ett större, av mer publikdragande slag, riktande sig också utanför medlemskretsen. Bildningsperspektivet bör dessutom skärpas och ses som grundläggande för att skapa en stark kunskapsgrund och förståelse för förutsättningarna som prekariatet har i Sverige 2021.

AiF ska via representation synas och höras i så många relevanta sammanhang som engagemang och resurser medger. Samarbete med föreningar och verksamheter med gemensamma beröringspunkter kommer fortsatt att genomföras och utvecklas. Fortsatt arbete med det som vi lärde oss under Omvärldsanalysarbetet 2019-20 tar vi med oss för fortsatt föreningsutveckling.

Lokal

AiF har för första gången i föreningens historia ingen egen lokal. Postadress är numera på Föreningscenter Nobel 21 och en del av föreningens verksamhet kommer dessutom att förläggas där. Därutöver kommer vi i lokalfrågan att fortsätta att samarbeta med ABF, inleda ett samarbete med RSMH Mittpunkten Malmö, och se över och ta tillvara på andra möjligheter.

Medlemskap och medlemsutveckling

Målsättningen är att öka antalet medlemmar och att öka det totala engagemanget bland dessa.

Mångfaldsperspektivet ska stärkas, kopplat till bland annat prekariatsperspektivet och till konstaterandet att det finns många olika typer av prekära livssituationer och förhållanden på arbetsmarknaden.

Alla medlemmar ska ges möjlighet att bidra till föreningens utveckling genom regelbundna medlemsträffar och möten, samt inbjudas till ett aktivt medlemskap.